A szobor

A Mûegyetemen számos képzômûvészetei alkotás van. A legtöbbet
úgy szoktuk meg, hogy szinte észre sem vettük...
Sorozatunkban bemutatunk néhányat az ismeretlem ismerôsökbôl.

Elsô rektorunk, dr. Sztoczek József (18191890) szobra a K-épület aulájában látható. A portré 1909-ben készült, abból az alaklomból, hogy a Duna-parton felavatták az egyetem elsô kilenc épületét. A mûvet Senyei Károly mintázta. Ô készítette az egyetemi karokat szimbolizáló nôalakot is. (JM 1997/13.) A Sztoczek-mellszobrot Haraszti József mûhelyében, a hatodik kerületi Forgács utca 20. szám alatt öntötték bronzba. Az ércöntô gyáros maga is elismert mûvész volt. Munkái megtalálhatók a Parlamentben is. Sztoczek József legfôbb érdeme, hogy kitartó szervezômunkájának eredményeként 1882-ben a Múzem körúton elkészült a mûegyetemi palota, az önálló Mûegyetem. (Ma az ELTE TTK épülete.)
Sztoczek jó elôadó volt. Fénytan címû kézírásos jegyzetét litográfiaként terjesztette az ifjúság. (Egy példány megtalálható a könyvtárban.) 1862-ben Mûegyetemi Segélyegyletet, 1876- ban pedig, Mûegyetemi Lapok címmel, havi folyóiratot alapított. Sztoczek érdeme, hogy az egyetem elnyerte a szervezeti szabályzaton és szigorlaton alapuló oklevél kiadásának jogát. Kapcsolatait kamatoztatva, a gyártulajdonosokat meggyôzve laboratóriumok, mûszerek sokáságát szerezte az intézménynek. Gyarapította a könyvtárat.
Elsô rektorunk jól ismerte gróf Széchenyi Istvánt. Annak halála után a Tudományos Akadémia közgyûlése reá ruházta az elhunyt gróf akadémiai tisztségét.

Pedroni Emma Anna